fbpx

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Lag (2017:310) om framtidfullmakter § 1

År 2017 fick vi ett nytt rättsinstitut i Sverige i form av framtidsfullmakter. En internationellt erkänd princip är rätten till självbestämmande. Den nya lagstiftningen kring framtidsfullmakter har bland annat gjorts med utgångspunkter i att man ska kunna bestämma själv och kunna planera över sin framtid. 

Om man exempelvis på grund av ålderdom behöver hjälp kan idag samhället utse en god man och blir man så dålig att man är ur stånd att vårda sin egendom kan en förvaltare utses. 

Reglerna om framtidsfullmakt kan sägas komplettera de existerande reglerna om god man respektive förvaltare. Genom en framtidsfullmakt är det möjligt att bestämma om vem som ska hjälpa en när man i framtiden kan komma att behöva hjälp. 

Det finns ett antal olika frågeställningar man kan behöva ta ställning till när man ska upprätta en framtidsfullmakt och några exempel är

  • när ska framtidsfullmakten kunna tas i bruk, 
  • vilken behörighet ska fullmakten ge och
  • hur ska eventuellt jäv som kan föreligga gällande en tänkt fullmaktshavare hanteras

Dalarnas Advokatbyrå erbjuder rådgivning samt upprättande av framtidsfullmakter och du är välkommen att kontakta oss.