fbpx

Kostnad och tid

Att processa vid domstol kan medföra en hög kostnad och ta lång tid. Huvudregeln är att den som vinner ett tvistemål får betalat av motparten för rättegångskostnaderna. 

 

1 § Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat.

Rättegångsbalken 18 kap. 1 §

Företag har ofta en företagsförsäkring och privatpersoner har ofta en hemförsäkring där rättsskydd ingår som kan betala en viss del för de rättegångskostnader som kan uppstå med anledning av en tvist. Under vissa förutsättningar kan en person ha rätt till rättshjälp med innebörden att det då är staten som betalar del av rättegångskostnader. 

För de fall en tvist är aktuell ansöker Dalarnas Advokatbyrå hos ditt försäkringsbolag om att få ta rättsskyddet i anspråk. I de fall rättshjälp är aktuellt bistår Dalarnas Advokatbyrå med råd.

Dalarnas Advokatbyrå tar betalt för arbete i enlighet med Allmänna villkor

För att få en uppfattning över tidåtgången för tvistemål kan man i regeringens regleringsbrev till Sveriges domstolar för budgetåret 2019 utläsa följande 

”Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.”