fbpx

I Sverige har vi nationellt tre nivåer av domstolar. Vi har tingsrätt som kan döma i tvistemål som första instans. Sedan kan ett mål från tingsrätten överklagas till Hovrätten där det krävs prövningstillstånd. Därefter kan ett mål från Hovrätten överklagas till Högsta domstolen där det krävs prövningstillstånd. 

Sverige har även allmänna förvaltningsdomstolar som främst handlägger mellanhavanden mellan det allmänna och enskilda. 

För vissa typer av ärenden finns det specialdomstolar och de domstolarna är

  • Mark- och miljödomstolarna, 
  • Patent- och marknadsdomstolen, 
  • Migrationsdomstolarna, 
  • Arbetsdomstolen samt 
  • Försvarsunderrättelsedomstolen. 

 

 

 Det finns även andra medel för tvistelösning som kan vara tillämpligt i vissa fall som  exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden